เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕


📍วันจันทร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕👨‍🎓เวลา ๑๐.๓๐ น.

👉เทศบาลตำบลชะมาย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล ได้มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๗ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒๗๐,๙๙๐ บาท ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลชะมาย อสม.ทุกหมู่บ้าน และกลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2022-09-05
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-25
2022-08-24