เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)ปีงบประมาณ ๒๕๖๕


📍วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายวินัย ชาญอาวุธ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน (อย.น้อย)ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า โดยมีแกนนำนักเรียนด้านสุขภาพจากโรงเรียนวัดเขากลาย โรงเรียนวัดวังหีบ และโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ชมายนุกูล) และคณะครู จำนวน ๖๐ คน เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้ฝึกทักษะการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ อาหาร ยา และ เครื่องสำอาง ให้สามารถเลือกซื้อ เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง และสามารถเผยแพร่ความรู้ไปยังเพื่อนนักเรียน ครอบครัว และชุมชนได้

👉โครงการการนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06