เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ เทศบาลตำบลชะมาย


📌ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๕.๐๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการประชุมพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย

📍เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงการเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชนเป็นสำคัญ โดยพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทุกคนจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอย่างสมบูรณ์

📍และภายใต้การประชุมฯ ได้ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดให้กับพนักงานจ้างเทศบาล และลูกจ้างโครงการจ้างเหมาบริการทุกคน ตามแผนงานการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06