เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ "น้ำมันนวดสมุนไพรคลายเส้น"


🪬ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 🕤เวลา 09.30 น.

🗂นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย และนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมเป็นเกียรติในการดำเนินโครงการอบรมผู้สูงอายุ "#น้ำมันนวดสมุนไพรคลายเส้น" ซึ่งดำเนินงานโครงการโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชะมาย ในการจัดอบรมเพื่อดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ให้ทราบถึงส่วนผสมและวิธีการทำน้ำมันนวดสมุนไพรคลายเส้น พร้อมรับฟังการบรรยายสรรพคุณการใช้งาน โดยในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพ จากนายสุจินต์ แสงเงิน ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย

2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-21