เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


รณรงค์ป้องกัน ควบคุม โรคไข้เลือดออก


✍️ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566🕥 เวลา 10.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายประยูร มากคงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล, นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมาย🤝 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และอสม.ตำบลชะมาย ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ชุมชนในเรื่องการป้องกัน ควบคุมตนเองจากโรคไข้เลือดออก และร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย โดยใช้จุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ตามธรรมชาติ และแนะนำประชาชนให้ใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกันโรคไข้เลือดออก >>> 📌เพียงเก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เก็บขยะแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เก็บน้ำปิดฝาให้มิดชิด ลดโอกาสยุงวางไข่

>>> ด้วยความปรารถนาดีจากเรา เทศบาลตำบลชะมาย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า





2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23