เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการ LA 21


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลชะมาย ได้เปิดตัวโครงการ LA 21 และทำพีธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาชุมขนอย่างยั่งยืน ระหว่างเทศบาลตำบลชะมายกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคประชาสังคมตามโครงการส่งเสริมพหุภาคีในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนปฎิบัติการ 21 ระดับท้องถิ่น (Lacal Agenda 21 : LA 21)
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03