เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


❌#BreakTheCorruption ❌#ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกง

🔺🔻#วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม

.........................................................

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00-11.30 น.

✍️🤍นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระดับ AA ด้วยคะแนน 97.26 จากนายพงศ์ศักดิ์ เมืองดี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด BREAK THE CORRUPTION ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" ณ ห้องประชุมศรีวิชัย (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และร่วมประกาศเจตนารมณ์แสดงพลังต่อต้านการทุจริต และจะเสริมสร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นแนวทางในการบริหารท้องถิ่น

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05