เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี พ.ศ. 2558


เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลชะมายได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2558 ประจำปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลชะมาย พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่น ตามวิสัยทัศน์และแนวนโยบายของผู้บริหารเทศบาล ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เทศบาลตำบลชะมาย (พศ.2559 - 2561) ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้อง อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป
 
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03