เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล


👨‍💻ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ⏰เวลา 10.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย👉 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล👉 โดยมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช (กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช) และคณะทำงานระดับตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ(หัวหน้าคณะทำงาน), ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย, พัฒนากรตำบลชะมาย, กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลชะมาย เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว👉 ซึ่งในการประชุมนั้น หน่วยงาน กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงการดำเนินโครงการต่อที่ประชุม พร้อมให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อหารือต่างๆ เพื่อให้แผนงาน/โครงการในระดับตำบลของตำบลชะมายได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

#พัฒนาไปด้วยกัน 🤝 #จะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือ

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-13
2024-05-10
2024-05-08
2024-05-02
2024-05-01
2024-05-01