เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567


🗣🗣 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ⏱ เวลา 14.00 น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

✍️ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง, กองช่าง, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้ทุกส่วนราชการที่รับผิดชอบงานตามภารกิจมีการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและยั่งยืน

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15