เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567


🗓ในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 09.30 น.

👨‍💼นายคนึง สุวรรณพันธุ์ ประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ 6 ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช👨‍💼โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณา📑ญัตติขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และ📑ญัตติขอโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

📍📍📍 ซึ่งในที่ประชุมสภาฯ โดยสภาเทศบาลตำบลชะมายได้ลงมติให้ความเห็นชอบ ตามญัตติที่ได้นำเสนอในที่ประชุม

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15