เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ปีการศึกษา 2567


👦👧ในวันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 08.30-12.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ปีการศึกษา 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, คณะกรรมการสถานศึกษา, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ปกครอง 📍เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว เพื่อร่วมรับฟังถึงระเบียบแนวทางการปฏิบัติในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาทิ ระเบียบการรับ-ส่งนักเรียน, การแต่งกาย, การจัดเตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว, เทคนิคการนำบุตรหลานมาส่งในวันแรกของการศึกษา, กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนถึงโครงการต่างๆ ที่ทางแต่ละศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนำบรรจุไว้ในโครงการของเทศบาลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและทักษะให้เด็กได้รับการพัฒนาครอบคลุมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา👦👧

#ช่วงปฐมวัยคือช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาและอนาคตของเด็ก

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15