เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567


🥰ในวันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 ⏰เวลา 10.00 น.

👨‍💼นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีรองปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในคร้งนี้ เพื่อซักซ้อมเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 (Local Performance Assessment : LPA) และการกำหนดให้มีการประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง (High - Potentiated Local Assessment : HPA)

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย

2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-02
2024-07-01
2024-06-28
2024-06-28
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-21