เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2558


เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย ประธานสภาเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชะมาย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 เพื่อขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และเรื่องอื่นๆ โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย ผอ.กอง/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้
2022-08-15
2022-08-12
2022-08-12
2022-08-11
2022-08-11
2022-08-10
2022-08-10
2022-08-05
2022-08-04
2022-08-03