เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย


-ว่าง-
ประธานสภา

- ว่าง -
รองประธานสภา
 

 

 
-ว่าง-
 
 
เลขานุการสภา
 


 

- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต1


 

- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2


 

- ว่าง -
- ว่าง -
- ว่าง -
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2