เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย

นายคนึง สุวรรณพันธุ์
ประธานสภา
087-2845108
นายประสงค์  พรหมวันรัตน์
รองประธานสภา
081-0801592
 

 

 
นายเดชณ์  ชาญอาวุธ
 
 
เลขานุการสภา
080-7043863
 
นายคนึง สุวรรณพันธุ์
นายธรรมนูญ จุติชอบ
นายเดชณ์  ชาญอาวุธ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
087-2845108
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
081-2717364
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
080-7043863

 

นายประยูร มากคงแก้ว
นายประสิทธิ์ชัย จุรุวรรณ์
นายพงศธร เพ็งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
082-812121063
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
098-0161747
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
094-1531729

นายทวีศักดิ์ ปานมี
นายชัยเดช เขียวจินดา
นายจุมพฎ กิ่งจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
065-3248263
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
081-3702740
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
089-4929791


 

นายประสงค์  พรหมวันรัตน์
นายฐานันดร์ นราอาจ
นายสุรศักดิ์ รัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
081-0801592
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
063-0621755
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
081-4155039