เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ


นายธนวัฒน์  เทวเดช
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
นายญาณวุฒิ  เครือยศ
รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

นายธนศักดิ์  รุ่งตระการ
นางสุนีย์ เทพคง
นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ 

นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง

 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน