เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอรุณศักดิ์  ชูแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย
เบอร์ติดต่อ 089-909-1776
นายญาณวุฒิ  เครือยศ
รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

นางสาวจิรารัตน์  แก้ววิจิตร
นางสุนีย์ เทพคง
นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 

 
นางจริยาวดี  วิเชียรเชื้อ 

นายภัทรเดช  ทองแป้น

 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

เบอร์ติดต่อ.093-640-1212