เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวจิรารัตน์  แก้ววิจิตร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางกาญจนา  ทองเจริญ นางสาวสุกัญญา  รามรังสฤษฏ์
นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น

นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู
นางสาวอรกมล  นรปัญญา นายจิรันดร์  สุวรรณประดับ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 นิติกรชำนาญการ
นายสมพงษ์ ทองเจริญ
นายสมชาย คมชาญเดชา นายพงษ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักป้องกันฯปฏิบัติการ

 

 

 
นางศิริพันธ์  สุธนภูมี

ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา

 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน


 
นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง

ส.อ.ปวิช  จีบโจง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน