เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
สำนักปลัด

นายธนศักดิ์  รุ่งตระการ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวสุกัญญา  รามรังสฤษฏ์
-ว่าง-
นางเติมสิริ  รัตนบุรี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 หัวหน้าฝ่ายธุรการ

หัวหน้าฝ่ายปกครองนางสาวอรกมล  นรปัญญา นายสมพงษ์ ทองเจริญ นายพงษ์ประดิษฐ์  ธนาวุฒิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นักป้องกันฯปฏิบัติการนายสมชาย  แก้วกำยาน นางกาญจนา ทองเจริญ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญการ

 
 
 
นางสาวจารุวรรณ ถนอมชู

ส.อ.ปวิช  จีบโจง


นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน


 


นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)