เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองคลัง


นางสุนีย์ เทพคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
 
นางสาวกานดา  สุชาติพงศ์
-ว่าง-
นางสาวจนาภรณ์ รัตนบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางปัณฑิตา ขุนอินทร์
นางสาวจำลองลักษณ์ ผาสุข

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

   
 
นางวัชราภรณ์ ทรงแก้ว

 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน