เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
กองคลัง


นางสุนีย์ เทพคง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลังระดับกลาง
 
นางสาวสุจิรา มณีฉาย
นางสาวจำลองลักษณ์ ผาสุข
นางสาวจนาภรณ์ รัตนบุรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางปัณฑิตา ขุนอินทร์
นางกาญจนา  ธนาวุฒิ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

   

 
นางวัชราภรณ์ ทรงแก้ว

 
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน