เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองช่าง

นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นายรักพงศ์ จารุภูมิ
นางเชาวณี  มณีฉาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นายจิระวุฒิ  พุทธรักษา นายกิตติพันธ์  รักแดง นางสาวอมาวสี  ชาญอาวุธ
วิศวะกรโยธา นายช่างไฟฟ้า  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
นายสุรยุทธิ์ ชินสิทธิ์ นายสามารถ  ไพรัช 
นายช่างโยธา นายช่างเครื่องยนต์  
   
นายคณาธิป จันย่อง    
นายช่างโยธาปฏิบัติการ