เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
กองช่าง

นายอนุสิทธ์  ทิตทอง
 ผู้อำนวยการกองช่าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น

-ว่าง-
-ว่าง-
นางเชาวณี  มณีฉาย
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักบริหารงานช่างระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นักบริหารงานทั่วไประดับต้น
-ว่าง- นายกิตติพันธ์  รักแดง นางสาวอมาวสี  ชาญอาวุธ
วิศวะกรโยธา นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
 
นายสุรยุทธิ์ ชินสิทธิ์ นายสามารถ  ไพรัช 
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน  
   
นายคณาธิป จันย่อง    
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน