เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานเวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
เทศบาลตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย 99/9 หมู่ 6 ถนนหนองเหรียง-จันดี
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110


หมายเลข 075-466614 สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 101

                กองคลัง ต่อ 102

                กองช่าง ต่อ 103

                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ 104

                กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ต่อ 105

หมายเลข 075-466615 FAX

หมายเลข 075-466616 รองนายกเทศมนตรี,ปลัดเทศบาล,รองปลัดเทศบาล ต่อ 106

หมายเลข 075-466617 ประชาสัมพันธ์ ต่อ 107
 
                งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 075-412658

                สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอทุ่งสง 075-423585

                ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า 075-424103
 

E- mail : chamai-999@hotmail.com

facebook : chamai-999@hotmail.com