เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์