เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักบริหารงานสาธารณสุขฯระดับต้น

 

นางสาวกมลฉันท์ จิตติศักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน