เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
กองวิชาการและแผนงาน

 

นางอารีย์  รักษ์ศรีทอง
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย นางสาวมนทกานต์ สันอี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


จ.อ.ชนะกิจ  บุญเกิด

นางสาวฐานวีร์  คุ่มเคี่ยม

นิติกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 
นางเกศกนก สังข์ชุม  
เจ้าพนักงานธุรการ