เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป
               ที่ตั้ง
               เทศบาลตำบลชะมาย ตั้งอยู่เลขที่ 99/9 ถนนหนองเหรียง-คลองจัง  หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ห่างจากที่ทำการอำเภอทุ่งสงประมาณ 1.40 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 61.00 กิโลเมตร
 
ทิศเหนือ จดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
ทิศตะวันออก จดเทศบาลเมืองทุ่งสง และเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
ทิศใต้ จดเทศบาลตำบลที่วัง
ทิศตะวันตก จดองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรดและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
 
               เนื้อที่
               เทศบาลตำบลชะมาย มีเนื้อที่ประมาณ 21.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 13,386 ไร่ ประมาณร้อยละ 2.07 ของพื้นที่อำเภอทุ่งสง (อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ประมาณ 802.977 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 501,860.02 ไร่) หรือประมาณร้อยละ 0.22 ของพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ 9,942.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,214,064 ไร่)
 
               ภูมิประเทศ
               ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลชะมาย โดยส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงแต่มีบางส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ม
 
               ภูมิอากาศ
               ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลตำบลชะมาย สามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล
               ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นช่วงฤดูมรสุมและหลังจากสิ้นสุดฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว อากาศเริ่มร้อนมีอากาศร้อนที่สุดในเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ย 27.44 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝน 85.5 มิลลิเมตร
               ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม เป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้มีฝนตกทั่วไป และช่วงฤดูฝนยังมีความกดอากาศต่ำปกคลุมภายใต้เป็นระยะ ๆ อีกด้วย ดังนั้นจึงทำให้ฝนตกมาก และเนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของภาคใต้ จึงทำให้ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยอย่างเต็มที่ อุณหภูมิเฉลี่ย 27.27 องศาเซลเซียล ปริมาณน้ำฝน 234.85 มิลลิเมตร
 
               จำนวนหมู่บ้าน
               เทศบาลตำบลชะมายประกอบด้วยหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน
               หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,050 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 6 เขต
               หมู่ที่ 2 บ้านด่านปาบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 650 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
               หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,860 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 5 เขต
               หมู่ที่ 4 บ้านห้วยขัน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,740 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 9 เขต
               หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 3,000 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
               หมู่ที่ 6 บ้านนาคำทวด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 1,447 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
               หมู่ที่ 7 บ้านคลองขี่เปล เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 2,271 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 11 เขต
               หมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 3 มีเนื้อที่ 368 ไร่ แบ่งเขตการปกครองหมู่บ้านออกเป็น 4 เขต
 
               ท้องถิ่นอื่นในตำบล
               จัดตั้งเทศบาลตำบลเต็มพื้นที่
 
               ประชากร
               ประชากร รวม 13,286 คน แบ่งเป็น ชาย 6,355 คน หญิง 6,931 คน ครัวเรือนทั้งหมด 8,285 ครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ 580 คน/ตารางกิโลเมตร ความหนาแน่นของจำนวนบ้านต่อพื้นที่ 320.91 หลังคาเรือน/ตารางกิโลเมตร อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรร้อยละ 0.61 คน/ปี