เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางเศรษฐกิจ
               อาชีพ
                     ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ประกอบอาชีพ
                            (1) อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 26.35
                            (2) กำลังศึกษา ร้อยละ 15.33
                            (3) อาชีพค้าขาย ร้อยละ 12.30
                            (4) อาชีพเกษตรทั่วไป ร้อยละ 11.55
                            (5) อาชีพรับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 10.55
                            (6) อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 7.06
                            (7) ไม่มีอาชีพ (ว่างงาน) ร้อยละ 6.67
                            (8) อื่นๆ ร้อยละ 10.29
               (ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2559 จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอทุ่งสง)
               หน่วยธุรกิจในเทศบาลตำบลชะมาย
                     (1) ธนาคาร 4 แห่ง
                     (2) บริษัทประกันชีวิต 2 แห่ง
                     (3) โรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง
                     (4) โรงแรม 8 แห่ง
                     (5) ปั้มน้ำมันและก๊าซ 10 แห่ง
                     (ุุ6) บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 51 แห่ง
                     (7) ร้านค้าทั่วไป 122 แห่ง
                     (8) ห้างสรรพสินค้า 2 แห่ง
                     (9) โรงแรมระดับ 5 ดาว 1 แห่ง
                     (10) โชว์รูมรถยนต์ 7 แห่ง
                     (11) เต้นท์รถมือสอง 10 แห่ง
                     (12) ร้านสะดวกซื้อ (7-11) 8 แห่ง
                     (13) ร้านทอง 5 ราย
                                    - ห้างทองไทยสมบูรณ์   - ห้างทองทรัพย์ไพศาล
                                    - ห้างทองศาสตร์สุวรรณ   - ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างทองไทยเจริญ
                                    - ห้างทองเพชรสุวรรณ
               (ข้อมูลจากกองคลัง ตามบันทึกข้อความที่ นศ 55102/52 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559)