เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม
               การศึกษา
                     (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า
                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังหีบ
                                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขากลาย
                     (2) โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง
                                  - โรงเรียนบ้านหนองหว้า
                                  - โรงเรียนวัดเขากลาย
                                  - โรงเรียนวัดวังหีบ
                                  - โรงเรียนตันติวัตร (เอกชน)
                     (3) โรงเรียนอาชีวศึกษา 1 แห่ง
                                  - โรงเรียนพณิชยการทุ่งสง
                     (4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย อำเภอทุ่งสง (กศน.) 1 แห่ง
               (ข้อมูลจากงานการศึกษา ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2559)
               ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
                     (1) การนับถือศาสนา
                                  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชะมายส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ และมีศาสนสถานทางศาสนาครบทั้ง 3 ศาสนา
                                  1. ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่แพร่หลายที่สุด มีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางพุทธศาสนาที่ แสดงความรุ่งเรืองมาช้านาน มีวัดในเขตพื้นที่ จำนวน 2 แห่ง
                                  2. ศาสนาอิสลาม มัสยิด 1 แห่ง
                                  3. ศาสนาคริสต์ 1 แห่ง
                     (2) ประเพณีและงานประจำปี
                                  - งานประเพณีชักพระ
                                  - งานวันเด็กแห่งชาติ
                                  - งานประเพณีวันสงกรานต์
                                  - งานประเพณีสารมเดือนสิบ
                                  - วันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
                                  - วันวิสาขบูชา
                                  - ประเพณีลอยกระทง
                     (3) ภาษาถิ่น
                                  - ภาษาไทยถิ่นใต้ตะวันออก ได้แก่ ภาษาไทยใต้ที่พูดกันมาทางฝั่งตะวันออกของปักษ์ใต้ ภาษาไทยใต้ที่ใช้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะของภาษาที่คล้ายคลึงกัน (ตรัง และสตูล) คนนครศรีธรรมราช จะออกเสียงตัวสะกด ก.ไก่ ได้ชัดเจน
               (ข้อมูลจากงานการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559)
               สาธารณสุข
                     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหว้า
                                  แพทย์ จำนวน 4 คน
                                  พยาบาล จำนวน 2 คน
                                  ทันตแพทย์ จำนวน 2 คน
                                  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 คน
                                  อสม. จำนวน 125 คน
                     - อุบัติเหตุ 139 ราย/ปี งบประมาณในการรักษาทั้งสิน 41,700 บาท
                     - สาเหตุอื่น 7,951 ราย/ปี งบประมาณในการรักษาทั้งสิน 1,291,619 บาท
                     - ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข
                                  1. กลุ่มอาการและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิก
                                  2. โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก
                                  3. โรคระบบทางเดินหายใจ
                                  4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
                                  5. โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างกล้ามเนื้อยึดเสริม
                     - คลินิกเอกชน จำนวน 7 แห่ง
                     - ขยะ
                                  ปริมาณขยะ 21.8 ตัน/วัน
                                  ขยะที่เก็บขนได้ 59 ลูกบาศก์เมตร/วัน
                                  ขยะที่กำจัดได้ 59 ลูกบาศก์เมตร/วัน
                                  กำจัดขยะโดยจ้างเอกชนฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ
                                  รถจัดเก็บขยะ จำนวน 4 คัน
                                        คันที่ 1 จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2549 ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
                                        คันที่ 2 จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2556 ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
                                        คันที่ 3 จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2556 ขนาดความจุ 5 ลูกบาศก์เมตร
                                        คันที่ 4 จัดซื้อเมื่อ พ.ศ.2557 ขนาดความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร
                                        คันที่ 5 รับโอนมาจากกรุงเทพมหานคร เมื่อ พ.ศ.2559 ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร
               (ข้อมูลจากกองสาธารณสุข ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559)
               ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                     สถานีตำรวจชุมชน 1 แห่ง