เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
               การคมนาคมทางบก
(1) ถนนลาดยาง
48
สาย
(2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
9
สาย
(3) ถนนลูกรัง
3
สาย
(4) ถนนหินคลุก
22
สาย
(5) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
12
แห่ง
               สภาพคมนาคมทางบก
               ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย การคมนาคมทางบกบางหมู่บ้านไม่สะดวก ถนนบางสายผิวการจราจรชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ และถนนบางสายยังไม่มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนน
 
               การโทรคมนาคม
(1) สถานีคมนาคม
2
แห่ง
(2) โทรศัพท์สาธารณะ
19
ตู้
 
               การไฟฟ้า
               หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย ไฟฟ้าเข้าถึงทั้งจำนวน 8 หมู่บ้าน และทั้ง 8 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกหลังคาเรือน
 
               แหล่งน้ำธรรมชาติ
(1) ลำน้ำ , ลำห้วย
24
สาย
(2) บึง , หนอง และอื่น ๆ
9
สาย
(3) บ่อน้ำตื้น
635
แห่ง
(4) บ่อน้ำบาดาล
6
แห่ง
(5) สระน้ำ
3
แห่ง
(6) คลอง     6 แห่ง