เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด

    รายละเอียดข่าว

งานพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำคู่มือการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

    เอกสารประกอบ คู่มือการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และเด็กแรกเกิด
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย