เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 (ไตรมาส1-2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี 2563 (ไตรมาส1-2)
 
คำนำ
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
บทนำ
การติดตามและประเมินผล
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาส 1-2)
    วันที่ลงข่าว
: 18 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย