เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2564 ขึ้นโดย การรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลชะมายรวมทั้งโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นเข้ามาบูรณาการร่วมในพื้นที่ โดยจัดทำเป็นบัญชีโครงการ/กิจกรรมแยกรายละเอียด และกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานของเทศบาลให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 4-6
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 34
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 35-37
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 38-40
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 41
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 42-43
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 44-46
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 47-49
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 50
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 51
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 52-54
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 55-57
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 58
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 59-60
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 61
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 62-63
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 64-65
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 66-70
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 71
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 72
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 73-75
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 76
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้าที่ 77-83
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 84
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 85-97
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 98
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 บทนำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 7-31
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน้า 32-33
    วันที่ลงข่าว
: 8 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย