เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2) เพื่อสรุปผลโครงการที่ได้มีกาดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาส 1-2)
 
คำนำ
สารบัญ
คำสั่งติดตาม
บทนำ
ติดตามและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
สรุปผล
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย