เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)


รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้รับแจ้งจากอำเภอทุ่งส่งให้ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม สนับสนุนการยกระดับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อเป็นการสร้างความโปร่งใส จึงได้นำแจ้งรายงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันกับผลการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

enlightenedสามารถดูรายละเอียดรายงานดังกล่าวได้จากไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

รายงานสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย