เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี (พ.ศ.2557-2559)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 จึงขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย เรื่องการใช้แผนพัฒนาสามปี งบประมาณปี (พ.ศ.2557-2559)
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ธ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย