เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย เปิดรายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่

กำหนดลงทะเบียน

**ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๖

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

๑) มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

๒) เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (เกิดก่อน ๒ กันยายน ๒๕๐๗

๓) ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ หรือสวัสดิการหรือสิทธิอื่นๆ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเป็นประจำ

หลักฐานลงทะเบียน

๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

๒) สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

๓) สมุดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

๔) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง)

อัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

**อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี    รับเดือนละ ๖๐๐ บาท

**อายุ ๗๐ - ๗๙ ปี   รับเดือนละ ๗๐๐ บาท

**อายุ ๘๐ - ๘๙ ปี   รับเดือนละ ๘๐๐ บาท

**อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป   รับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐๗๕-๔๖๖๖๑๔ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลชะมาย    เอกสารประกอบ เปิดรายละเอียดลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย