เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ตามที่เทศบาลตำบลชะมายได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเทศบาลตะบลชะมาย ในการป้องกันการทุจริตเชิงรุกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งจากการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี ๒๕๖๕ และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินฯ เืพ่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปตามแบบประเมินที่กำหนดและให้ได้รับคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ AA หรือได้รับคะแนนที่ ๑๐๐ คะแนน จึงเห็นควรดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานให้ดียิ่งขึ้น    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย