เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จึงขอรายงานสรุปผลสถิติการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566 ซึ่งไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบ    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย