เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี


แผนการดำเนินงานประจำปี 2556

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนดำเนินเพื่อมีจุดมุ่งหมายแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนา กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น  เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ  ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

    เอกสารประกอบ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 มิ.ย. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย