เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
แผนการดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ที่กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับใช้ในการดำเนินงานนั้น เป็นการนำแผนพัฒนาไปดำเนินการในภาคปฏิบัติที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการพัฒนา และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นของเทศบาลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงาน และการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/ โครงการ โดยโครงการ/ กิจกรรมการพัฒนาที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน

    เอกสารประกอบ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย