เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

    รายละเอียดข่าว

การติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตามและประเมินผลใน
การวางแผน กระตุ้นให้ทั้งผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ปฏิบัติให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพในการกำหนด “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และเป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ก.พ. 2557
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย