เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
งานบริการเทศบาล


กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

    รายละเอียดข่าว

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลชะมายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  ตามที่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้มีการพิจารณาลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชะมายจึงประกาศ  เรื่อง
กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน


    เอกสารประกอบ กระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย