เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน


รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามที่เทศบาลตำบลชะมายได้มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายเพื่อทำหน้าติดตามผลการดำเนินงานของเทศบาลในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการต่างๆ    เอกสารประกอบ รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
คำนำ
สารบัญ
ประกาศ
บทนำ
ติดตามและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงปริมาณ
สรุปผล
    วันที่ลงข่าว
: 7 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ชะมาย