เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 23 ม.ค. 2566 ]67
2 คู่มือการให้บริการ LINE Official Account [ 22 ธ.ค. 2565 ]62
3 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 28 ก.พ. 2563 ]464
4 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย [ 28 ก.พ. 2563 ]521
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ม.ค. 2563 ]417
6 คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]413
7 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง [ 3 ม.ค. 2561 ]433
8 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]414
9 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ม.ค. 2561 ]436
10 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน [ 3 ม.ค. 2561 ]426
11 คู่มือการปฏิบัติงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2561 ]450
12 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 3 ม.ค. 2561 ]425
13 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 3 ม.ค. 2561 ]424
14 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ [ 3 ม.ค. 2561 ]413
15 คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล(บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) [ 3 ม.ค. 2561 ]466
16 คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ [ 3 ม.ค. 2561 ]422
17 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2561 ]413
18 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ม.ค. 2561 ]417
19 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 3 ม.ค. 2561 ]441