เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการดูดสิ่งปฏิกูล [ 28 ก.พ. 2563 ]358
2 คู่มือการปฏิบัติงานการเก็บขนมูลฝอย [ 28 ก.พ. 2563 ]381
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 6 ม.ค. 2563 ]347
4 คู่มืปฏิบัติงานตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง [ 3 ม.ค. 2561 ]336
5 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง [ 3 ม.ค. 2561 ]348
6 คู่มือการการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ม.ค. 2561 ]338
7 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 3 ม.ค. 2561 ]355
8 คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงาน [ 3 ม.ค. 2561 ]343
9 คู่มือการปฏิบัติงานซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2561 ]355
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 3 ม.ค. 2561 ]342
11 คู่มือการปฏิบัติงานตาม พรบ.ความรับผิดทางละเมิด [ 3 ม.ค. 2561 ]345
12 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบัญ [ 3 ม.ค. 2561 ]333
13 คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล(บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ) [ 3 ม.ค. 2561 ]357
14 คู่มือการปฏิบัติงานแผนและงบประมาณ [ 3 ม.ค. 2561 ]340
15 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน [ 3 ม.ค. 2561 ]331
16 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 ม.ค. 2561 ]340
17 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 3 ม.ค. 2561 ]362