เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ธ.ค. 2558 ]280
2 ความรู้และขั้นตอนในการชำระภาษี [ 14 ก.ค. 2558 ]276
3 การสอบคัดเลือก [ 25 มิ.ย. 2558 ]281
4 การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 16 มิ.ย. 2558 ]262
5 การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มิ.ย. 2558 ]269
6 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543) [ 9 ธ.ค. 2557 ]260
7 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]272
8 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]276
9 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.ค. 2557 ]268
10 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]267
11 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]262
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]262
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]256
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 19 มี.ค. 2557 ]254
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 ก.พ. 2557 ]253