เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
คลังความรู้ (KM)
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือและบทความวิชาการ "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น" [ 28 ก.ย. 2566 ]35
2 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 23 ก.พ. 2566 ]47
3 บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 30 พ.ย. 2565 ]67
4 (ร่าง) หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๕ [ 24 พ.ย. 2565 ]61
5 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]80
6 แผนการจัดการความรู้ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังวัดนครศรีธรรมราช [ 17 ธ.ค. 2558 ]424
7 ความรู้และขั้นตอนในการชำระภาษี [ 14 ก.ค. 2558 ]428
8 การสอบคัดเลือก [ 25 มิ.ย. 2558 ]479
9 การลาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 16 มิ.ย. 2558 ]374
10 การยื่นเอกสารการขอมีบัตรประจำตัวหรือ ขอบัตรประจำตัวใหม่ [ 9 มิ.ย. 2558 ]387
11 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2543) [ 9 ธ.ค. 2557 ]362
12 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การประกอบกิจการเทศพาณิชย์สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลตำบลชะมาย พ.ศ.2557 [ 6 พ.ย. 2557 ]434
13 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]429
14 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช [ 1 ก.ค. 2557 ]383
15 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]397
16 เทศบัญญัติ เทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การกำหนดที่ดินที่ได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]417
17 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]375
18 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 1 ก.ค. 2557 ]389
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ [ 19 มี.ค. 2557 ]429
20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม [ 6 ก.พ. 2557 ]363