เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ตราสัญลักษณ์ อถล. (อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) [ 17 ก.ค. 2566 ]46
2 คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย เรื่อง การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 12 ม.ค. 2566 ]72
3 ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลสชะมาย/ชุมชน/หมู่บ้าน [ 26 ต.ค. 2565 ]175
4 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น [ 10 พ.ค. 2565 ]109
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 9 มี.ค. 2565 ]150
6 การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ของส่วนราชการภายใน [ 30 ก.ย. 2564 ]191
7 การมอบหมายหน้าที่ให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 2 ก.ย. 2564 ]178
8 อัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับที่ 70 (พ.ศ.2564) [ 10 มิ.ย. 2564 ]471
9 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลชะมาย [ 8 มิ.ย. 2564 ]170
10 คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลชะมาย [ 1 มิ.ย. 2564 ]408
11 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลชะมาย [ 9 ก.ค. 2563 ]459
12 ตำนานเขาตาเล่งตาขุนชิต [ 30 มิ.ย. 2563 ]955
13 รายงานผลการเข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ [ 25 มี.ค. 2563 ]429
14 รายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมิน [ 12 มี.ค. 2563 ]523
15 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 26 ก.พ. 2563 ]474
16 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2563 ]409
17 รายงานการอบรมผู้รับผิดชอบระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2562 ]440
18 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 9 กันยายน 2562 [ 18 พ.ย. 2562 ]417
19 รายงานผลการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น [ 29 ต.ค. 2562 ]420
20 ประการเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของนักการเมือง [ 15 ส.ค. 2562 ]408
21 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561-2563) [ 14 ส.ค. 2562 ]403
22 มุมมองสิทธิ์ ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]384
23 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 19 ก.ค. 2562 ]377
24 ข้อมูลลานกีฬา หรือสนามกีฬาในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ชุมชน/หมู่บ้าน [ 16 พ.ค. 2562 ]466
25 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม [ 14 มี.ค. 2562 ]393
26 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 [ 1 พ.ย. 2561 ]411
27 คำสั่งเทศบาลตำบลชะมาย [ 27 ก.ค. 2561 ]382
28 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมายเรื่อง อนุญาตให้เทศบาลตำบลชะมายทำกิจการเทศพาณิชย์เกี่ยวกับการจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ.2561 [ 24 ก.ค. 2561 ]380
29 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชะมาย [ 5 มี.ค. 2561 ]403
30 แผนอัตรากำลัง เทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 17 พ.ย. 2560 ]356
31 สรุปผลความพึงพอใจ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย เทศบาลตำบลชะมาย [ 7 พ.ย. 2560 ]452
32 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 24 เม.ย. 2560 ]473
33 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 6 ก.พ. 2560 ]371
34 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 2 ม.ค. 2560 ]370
35 ข้อมูลเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย [ 29 ธ.ค. 2559 ]342
36 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ "รีสอร์ทผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย" [ 15 ธ.ค. 2559 ]376
37 รายงานผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปี 2559 [ 29 พ.ย. 2559 ]365
38 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 26 ต.ค. 2559 ]350
39 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]365
40 สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องการก่อตั้งโรงรับจำนำ [ 29 ก.ย. 2559 ]368
 
หน้า 1|2