เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
Oit 1. โครงสร้าง
  https://www.chamai.go.th/data.php?content_id=28
Oit 2. ข้อมูลผู้บริหาร
  http://chamai.go.th/data.php?content_id=10
Oit 3. อำนาจหน้าที่
  http://chamai.go.th/data.php?content_id=38
Oit 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  http://chamai.go.th/news.php?id_type=4
  https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2388
  https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2390
  https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=1714
Oit 5. ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
  http://chamai.go.th/data.php?content_id=19

- แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชะมาย
- ที่อยู่สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย
- หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย075-466614
- หมายเลขโทรสารเทศบาลตำบลชะมาย 075-466615
- E- mail : เทศบาลตำบลชะมาย (chamai-999@hotmail.com)

Oit 6.
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  กฏหมายหลัก
    https://www.chamai.go.th/locallaws1.php
  กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
    https://www.chamai.go.th/locallaws2.php
  กฏหมายเทศบาล
    https://www.chamai.go.th/locallaws3.php
  กฏหมายการเลือกตั้ง
    https://www.chamai.go.th/locallaws4.php
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  Oit 7. ข่าวประชาสัมพันธ์
    http://www.chamai.go.th/news.php?id_type=1
  การปฎิสัมพันธ์
  Oit 8. Q&A
    https://chamai.go.th/phpBB3/
  Oit 9. Social Network (facebook ทต.ชะมาย)
    https://www.facebook.com/ChamaiNakhonsithammarat
  แผนการดำเนินงาน
  Oit 10. แผนดำเนินงานประจำปี
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=6
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2416
  Oit 11.

  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2455
  Oit 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=41
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2376
  คู่มือปฏิบัติงาน
  Oit 13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=34
  การให้บริการ
  Oit 14. มาตรฐานการให้บริการ
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=22&page=1
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=1461
  Oit 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=35
  Oit 16. รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2446
    https://www.chamai.go.th/fileupload/807820633.pdf
  Oit 17. E-Service (บริการประชาชน)
    https://www.chamai.go.th/contact_form2.php
    http://chamai.go.th/index.php (แบนเนอร์อยู่ด้านซ้ายมือช่องบริการประชาชน)
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  Oit 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=11
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2445
  Oit 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=11
  Oit 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2287
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (งานกองคลัง)
  Oit 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=38
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2233
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2245
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2272
  Oit 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=2
  Oit 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=37
  Oit 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=37
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2409
    https://chamai.go.th/fileupload/1086947112.pdf
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  Oit 25. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2377
    https://www.chamai.go.th/fileupload/3413321226.pdf
  Oit 26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    https://www.chamai.go.th/news.php?id_type=24
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2407
  Oit 27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2154
  Oit 28. รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2450
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2155
    https://www.chamai.go.th/fileupload/3470915518.pdf
    https://www.chamai.go.th/fileupload/7826951704.pdf
    https://www.chamai.go.th/fileupload/9653165414.pdf
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  Oit 29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=1880
  - คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนกาจทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  Oit 30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
    http://chamai.go.th/contact_form1.php
    http://chamai.go.th/index.php
  Oit 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2426
    https://www.chamai.go.th/fileupload/2778072804.pdf
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  Oit 32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    http://chamai.go.th/index.php
    https://chamai.go.th/webboard.php?Category=webboard&No=
    https://www.facebook.com/ChamaiNakhonsithammarat
  Oit 33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    http://chamai.go.th/activity/index.php
    https://www.chamai.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=437
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  Oit 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
    http://chamai.go.th/news.php?id_type=24
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=1561

  https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2456
  Oit 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    https://chamai.go.th/activity/index.php?page=1
    https://www.chamai.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=438
    https://www.chamai.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=435
    https://chamai.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=436
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  Oit 36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2443
    https://chamai.go.th/fileupload/89497384.pdf
    https://chamai.go.th/fileupload/949856.pdf
    https://chamai.go.th/fileupload/303695.pdf
    https://chamai.go.th/fileupload/429696.pdf
    https://chamai.go.th/fileupload/543312.pdf
  Oit 37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2443
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  Oit 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2403
    https://www.chamai.go.th/fileupload/3273716187.pdf
    https://www.chamai.go.th/activity/user_select_photo.php?news_id=435
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  Oit 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2444
    https://www.chamai.go.th/fileupload/4812553906.pdf
  Oit 40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2430
    https://www.chamai.go.th/fileupload/2188445748.pdf
  Oit 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    https://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2243
    https://chamai.go.th/fileupload/7092436812.pdf
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  Oit 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    http://chamai.go.th/select_news.php?news_id=2334
    https://chamai.go.th/fileupload/7241582190.pdf
  Oit 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
    https://www.chamai.go.th/select_news.php?news_id=2452